System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich

Regulamin prób pracy norowców

 PRÓBY PRACY NOROWCÓW

§ 1

W próbach mogą brać udział teriery ras myśliwskich oraz jamniki standardowe i miniaturowe.

Psy w dniu prób winny mieć ukończone 9 a nie mogą przekroczyć 24 miesięcy życia.

§ 2

Próby przeprowadza się w dwóch grupach: terierów i jamników.

Czas pracy w norze wynosi dla terierów i jamników maksymalnie 10 minut.

§ 3

Psy startują w kolejności numerów losowanych oddzielnie dla każdej grupy.

Każdego psa, przed rozpoczęciem pracy, poddaje się sprawdzeniu reakcji na strzał – nie dopuszczając do dalszych konkurencji psów reagujących nadmiernie lękliwie..

Próby przeprowadza się w sztucznych norach na lisach lub jenotach . Zapis w regulaminie „lis” należy rozumieć jednoznacznie z jenotem. Lisy wpuszcza się do nory w ustalonej kolejności (numerowane klatki). Na jednego lisa nie powinno przypadać więcej niż 7 psów.

Bezwzględnie nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu psa z lisem. Pies oszczekuje lisa znajdującego się za kratą lub perforowaną zastawką.

§ 4

Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi współczynnikami.

Psom wyróżnionym komisja sędziów przyznaje dyplomy I, II i III stopnia, zależnie od uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity podane są w tabeli

§ 5

Bez oceny pozostają psy, które:

-  nie wejdą do nory w czasie 2 minut od wydania komendy „start”,

-  trzykrotnie opuszczą norę i w ciągu 1 minuty samodzielnie nie podejmą pracy,

- nie atakują przez kratę lisa,

- nie dają głosu.

§ 6

Kształt i parametry sztucznej nory powinny być zatwierdzone przez Komisję Kynologiczną Naczelnej Rady Łowieckiej. Muszą one spełniać następujące warunki: długość mierzona po osi środkowej korytarzy i kotłów minimalnie 20 metrów a maksymalnie 28 metrów. Wysokość korytarzy 20 cm, szerokość minimalna 18 cm, co najmniej 3 kotły, utrudnienia w postaci 16 cm przewężeń i przynajmniej jednego spadku (komina). Kocioł nr 2 ma kształt prostokąta o szerokości 35 cm, kocioł nr nr 3 powinien spełniać wymogi specjalne tj. posiadać przeszkodę w postaci trójkąta umożliwiającą obejście jej i bezkontaktową ucieczkę lisa. Kocioł ten dzielony jest na trzy części ruchomymi zastawkami tworząc oddzielne komory (rys.). Wymiary i szczegóły budowy określa załącznik do regulaminu konkursu. Nora powinna posiadać sprawnie działającą sygnalizację zapewniającą stałą obserwację przemieszczających się psa i lisa. Konstrukcja nory (podnoszone pokrywy korytarzy i kotłów) musi umożliwiać obsłudze podejmowanie skutecznej interwencji w każdym jej miejscu.

§ 7

W kotle nr 1 umieszcza się lisa (bezpośrednio przed startem kolejnego psa – czas oczekiwania nie może przekraczać 5 minut). Następnie, na polecenie sędziego, przewodnik z odległości ok. 1 m od otworu wejściowego – puszcza do nory uwolnionego ze smyczy i obroży psa. Przewodnikowi wolno zachęcać psa do pracy tylko przed jego wejściem do nory. Pies powinien wejść do nory w czasie 2 minut i przez perforowaną zastawkę ( kratkę) w ciągu 1 minuty oszczekiwać lisa znajdującego się w kotle nr 1. Po upływie tego czasu przepędza się lisa do kotła nr 2, a następnie umożliwia dojście tam psa. Po 1-minutowej pracy psa przy kotle nr 2, lisa przepędza się do kotła nr 3, zamyka się go w pierwszej części kotła (komory przy wejściu) i pozwala się dojść tam psu. Po dojściu pies powinien przez 1 minutę oszczekiwać lisa przez zamkniętą zastawkę (kratkę). Następnie przepędza się lisa do kolejnej części kotła pozwalając dojść psu do kraty, pies powinien oszczekiwać lisa przez jedną minutę przez zamkniętą kratę. Oszczekiwanie pustej komory (części kotła nr 3) stanowi błąd obniżający ocenę w stylu pracy. Po jednej minucie przepędza się lisa do pustej komory (części kotła nr 3). Pies powinien wejść do tej części kotła, w której był ostatnio lis. Psa  zamyka się tam na czas przepędzenia lisa kotła nr 1. Po otwarciu zasuw w kotle nr 3 pies powinien szybko podjąć pracę i odnaleźć lisa czyli dojść do kotła nr 1 i dać głos oszczekując lisa przez ok. 0,5 minuty.

Lisa przepędza się do klatki, następnie klatkę z lisem odstawia na odległość 1 metra od wejścia do nory. Pies powinien wyjść z nory i zainteresować się lisem .

Psom, które w trzecim kotle wielokrotnie obiegają pusty kocioł szukając lisa w czasie dłuższym niż 0,5 minuty lub nie wychodzą z pustej nory w czasie do 2 minut obniża się ocenę za styl pracy.

§ 8

W przypadku uzyskania przez psy jednakowej ilości punktów o lokacie decyduje:

- ocena za styl pracy

- wiek psa – młodszy przed starszym,

- płeć – suka przed psem.

OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY PRACY

Odwaga

Najwyższą ocenę za odwagę otrzymują psy, które z pasją napierają i oszczekują lisa przez kratę oraz zdecydowanie poruszają się po norz, próbując atakować lisa przez kratę.

Wytrwałość

Ocenia się podczas całej pracy w norze. Najwyższą ocenę w tej konkurencji może otrzymać pies, który od początku do końca uparcie pracuje w norze nie opuszczając jej w trakcie pracy.

Pasja

Należy ją oceniać podczas całej pracy psa w norze, uwzględniając cechy poszczególnych ras takie, jak np.: głośną lecz ostrożniejszą pracę jamników, bardziej zdecydowaną pracę terierów, np.: podkopywanie i uderzanie w zastawkę.

Styl pracy

Pies powinien zdecydowanie wejść do nory , szybko dojść do lisa i oszczekiwać go z bliskiej odległości. Nie może wychodzić z nory, w której przebywa lis . Jeżeli pies nie opuszcza pustej nory w ciągu 2 minut lub obiega pusty 3 kocioł szukając lisa w czasie dłuższym niż 1 minutę, ocenę za styl pracy obniża się o 1 pkt.

Głos –rytmiczność, donośność

Cechy głosu – donośność i rytmiczność ocenia się podczas całej pracy psa w norze. Najwyższą ocenę może otrzymać pies szczekający rytmicznie, silnym i dźwięcznym głosem. Psy o słabo słyszalnym głosie, wykonujące podczas szczekania długie i częste przerwy nie mogą otrzymać oceny wyższej niż „2”.

Posłuszeństwo

Konkurencję tę należy przeprowadzać przed pracą psa w norze, w możliwie dużej od niej odległości.

Reakcja na rozkazy

Polega na sprawdzeniu reagowania psa na znaki i komendy wydawane przez przewodnika gwizdkiem, trąbką, ustnie lub znakiem ręki. Psy, które nie dają się wziąć na smycz lub uciekają od przewodnika, otrzymują ocenę „0”. W przypadku pogonienia za zwierzem pies powinien powrócić do przewodnika w czasie 10 minut.

Chodzenie na smyczy przy nodze

Pies powinien iść na luźnej smyczy, tuż przy nodze lub za nogą przewodnika, który omija drzewa z prawej i lewej strony ich pnia. Na polecenie sędziego powinien wykonać dwa ostre skręty w prawo i lewo, dwukrotnie zatrzymać się, zmienić tempo marszu oraz kierunek . Pies powinien wykonać powyższe manewry wraz z przewodnikiem.

Reakcja na strzał

Psy nie posiadające dyplomu z prób pracy psów myśliwskich lub dyplomu z konkursów, podczas których sprawdzono ich reakcję na strzał, podlegają temu sprawdzianowi przed przystąpieniem do konkurencji konkursowych. Psy wyraźnie lękliwie reagujące na strzał wyklucza się z udziału w imprezie.