System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich

Testy hodowlane pracy psów ras myśliwskich

 1. Testy hodowlane pracy psów ras myśliwskich mają na celu weryfikację użytkowości psów tychże ras. Testy przeprowadza się w celu uzyskania uprawnień hodowlanych.
 2. Testy hodowlane przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Kraju, po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy terenu.
 3. Organizatorami testów hodowlanych są Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce oraz Klub-komisja ZG, Kluby Wybieralne.
 4. Koszty związane z testami hodowlanymi ponoszą organizatorzy, którzy ustalają również wysokość wpisowego.
 5. Organizatorzy testów hodowlanych informują komisję kynologii łowieckiej o obsadzie sędziowskiej podczas imprez kynologicznych, nie później na dwa tygodnie przed imprezą. Sędziowie są zapraszani przez Organizatorów i przez nich opłacani..
 6. Organizatorzy pisemnie zgłaszają do Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP szczegółowe dane dotyczące miejsca i terminu testów hodowlanych, nie później jednak niż na jeden miesiąc przed planowanym testem. Roczny terminarz testów hodowlanych publikuje Zarząd Główny ZKwP na swojej stronie internetowej oraz w kwartalniku ,,PIES”.
 7. Organizatorzy, w terminie 14 dni od zakończenia testów przesyłają do Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP protokoły sporządzone przez komisję sędziów oraz dwa komplety karty ocen. Wraz z protokołami Organizatorzy przesyłają do KKŁ wykaz psów i przewodników biorących udział w testach oraz uzyskane wyniki. Zestawienie psów uczestniczących w testach zawiera: rasę psa, płeć, nazwę i przydomek hodowlany, datę urodzenia, liczbę uczestników, nazwiska sędziów, nazwiska i adresy ich właścicieli,
 8. Udziału w testach nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach członkowskich albo wykluczeni z ZKwP. Osoby zawieszone w prawach członka bądź wykluczone z ZKwP nie mogą również uczestniczyć w testach w charakterze przewodników.
 9. W testach mogą brać udział psy, które w dniu imprezy mają ukończone 9 miesięcy życia. Górną granicę wieku określają Regulaminy testów hodowlanych poszczególnych ras, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach górną granicę wieku psa określi Klub-komisja lub Prezydium KKŁ Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
 10. O terminach testów, organizatorzy są zobowiązani zawiadomić powiatowych lekarzy weterynarii, właściwych dla miejsca prowadzenia imprezy kynologicznej. Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej sprawdzają aktualność szczepień przeciwko wściekliźnie oraz stan zdrowia psów.
 11. W testach hodowlanych nie mogą uczestniczyć psy chore, kastraty, monorchidy, grzejące się i wysoko ciężarne suki, jak również psy nieposiadające aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 12. W trakcie testów zabrania się prowadzania psów na kolczatkach, obrożach zaciągających się, obrożach elektrycznych oraz ich atrapach. Zabrania się brutalnego karcenia psów, pod rygorem wykluczenia przez komisję sędziowską z testów.
 1. Za porządek na imprezie kynologicznej odpowiada Organizator. Przewodnicy mogą zgłaszać pisemne reklamacje sędziemu głównemu imprezy wyłącznie w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Jego decyzje są ostateczne.
 2. Przewodnik psa w trakcie testów powinien posiadać następujące dokumenty: oryginał rodowodu psa lub kopię zarejestrowanej metryki psa w oddziale ZKwP, aktualną legitymację członkowską ZKwP właściciela psa.
 3. Oceny pracy na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z członków Kolegium Sędziów ZKwP lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI. Oceny dokonuje się według zasad określonych w poszczególnych regulaminach pracy psów myśliwskich. Sędziom kynologicznym przysługuje wynagrodzenie ustalone z organizatorem imprezy.
 4. Liczbę członków komisji sędziów określa organizator testów. Minimalny skład komisji nie może być niższy niż 2 sędziów. Skład sędziowskiego zespołu roboczego może się składać z sędziego i asystenta.
 5. W testach hodowlanych uczestniczą także asystencji kynologiczni, którzy wykonują prace zlecone przez sędziów.
 6. Do obowiązków sędziów należy:
  • uczestnictwo w odprawie oraz w otwarciu i zakończeniu testów
  • sędziowanie w komisji lub zespole, do którego zostali włączeni na odprawie sędziów przez sędziego głównego, przez cały czas trwania testów
  • sprawdzanie warunków formalnych uczestnictwa w testach
  • ocena pracy psów zgodna z zasadami wynikającymi z regulaminu oraz etyki kynologicznej.
  • konsultacje z sędzią głównym wszelkich wątpliwości powstałych w trakcie trwania testów
  • udział w zakończeniu testów oraz ich podsumowaniu i prawidłowe wypełnienie dokumentów.
 7. Do obowiązków sędziego głównego należy:
  • koordynowanie pracy poszczególnych zespołów roboczych wyłonionych komisji,
  • przeprowadzenie odprawy sędziów przed rozpoczęciem testów
  • podejmowanie decyzji w zakresie ostatecznej oceny psów, w razie wątpliwości powstałych w trakcie testów
  • udzielanie sędziom wyjaśnień, wskazówek lub wydanie decyzji w razie zachodzących wątpliwości interpretacyjnych regulaminu
  • sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy, podpisywanie dyplomów, kart ocen oraz wysyłanie całości dokumentacji prawidłowo wypełnionej przez organizatora do Biura Zarządu Głównego Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP w ciągu 14 dni od dnia zakończenia testów.
 8. prace psów ocenia się oceną od 0 do 4:

,,0” otrzymuje pies jeżeli w ogóle nie wykona danej konkurencji

,,1” otrzymuje pies jeżeli popełni zasadnicze błędy,

,,2” otrzymuje pies jeżeli popełni o mniejszym znaczeniu,

,,3” otrzymuje pies popełni błędy niemające praktycznego znaczenia,

,,4” otrzymuje pies jeżeli bezbłędnie i stylowo wykona przewidziane zadanie w danej konkurencji.

 1. Żaden pies nie może zostać poddany ponownej próbie podczas testu, w celu uzyskania zmiany oceny pierwotnie otrzymanej. Podczas testów, każdy z sędziów w poszczególnych zespołach przyznaje ocenę samodzielnie. Po zakończeniu konkurencji zespół sędziowski ustala wspólną ocenę za poszczególne zadanie, wskazując błędy popełnione przez psa jak i jego przewodnika.
 2. Przewodnik ma prawo wycofać się z dalszego udziału w testach, na każdym etapie testów. W razie istnienia prawdopodobieństwa niezaliczenia testów, otrzymania dyskwalifikacji bądź regulaminowej kary, o możliwości wycofania się z testów decyduje sędzia główny.