System rejestracji zgłoszeń na Próby i Konkursy Psów Myśliwskich

Lista Artykułów

Regulaminy

REGULAMIN KOMISJI KYNOLOGII ŁOWIECKIEJ ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

1. Wstęp (preambuła)

Związek Kynologiczny w Polsce (zwany dalej ZKwP), realizując wyznaczone cele statutowe naszego Stowarzyszenia, potwierdza wagę i znaczenie szkolenia użytkowego psów ras myśliwskich w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem hodowlanym, jak i przydatności łowieckiej. Współpracuje w tym zakresie z Polskim Związkiem Łowieckim oraz innymi uprawnionymi podmiotami.

II.Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dla realizacji celów statutowych ZKwP w zakresie kynologii łowieckiej psów ras myśliwskich powołuje się Komisję Kynologii Łowieckiej (zwaną dalej KKŁ).

 2. W ramach KKŁ działają grupy robocze według specjalności łowieckich: a/ wyżły

b/ płochacze c/ aportery d/ dzikarze

e/ tropowce i posokowce

f / gończe

g/ norowce

III.Komisja Kynologii Łowieckiej (KKŁ)

§ 2

 1. KKŁ jest Komisją Zarządu Głównego ZKwP powoływaną dla realizacji celów ZKwP, określonych w

preambule do niniejszego Regulaminu.

 1. Działalność KKŁ podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu ZKwP i jest kontrolowana przez władze statutowe ZKwP.

 1. Komisja jest Komisją Zarządu Głównego ZKwP i nie posiada osobowości prawnej.

 2. KKŁ jest powoływana przez Zarząd Główny ZKwP.

 3. KKŁ działa w składzie:

a/ Prezydium Komisji:

 • przewodniczący

 • zastępca przewodniczącego

 • sekretarz

 • dwóch członków

b/ Członkowie Komisji

 1. Zarząd Główny ZKwP powołuje przewodniczącego KKŁ.

 2. Na wniosek Przewodniczącego KKŁ Zarząd Główny ZKwP powołuje zastępcę przewodniczącego, sekretarza, dwóch członków Prezydium oraz pozostałych członków KKŁ.

 3. Prezydium Komisji wyłania spośród członków KKŁ grupy robocze określone w § 1 ust. 2.

 4. Grupy robocze są odpowiedzialne przed Prezydium ZKwP za realizację powierzonych zadań.

 5. KKŁ korzysta z obsługi biurowo-administracyjnej Biura Zarządu Głównego ZKwP.

 6. Przewodniczący KKŁ zwołuje posiedzenie KKŁ w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 3

Do zadań i kompetencji KKŁ ZKwP należy:

 1. opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy KKŁ z uwzględnieniem planów pracy    grup roboczych

 2. opracowywanie i przedstawianie Zarządowi Głównemu ZKwP preliminarza budżetowego KKŁ

 1. przygotowywanie i /lub opiniowanie projektów porozumień pomiędzy ZKwP a podmiotami wymienionymi w preambule

 2. przygotowywanie i / lub opiniowanie regulaminów ocen, prób i konkursów pracy psów myśliwskich i zasad ich organizacji

 3. opracowanie wzoru książeczki startowej oraz przedstawienie go do zatwierdzenia przez Zarząd Główny ZKwP

 4. analizowanie pod względem zgodności tworzonych lub aktualizowanych regulaminów z przepisami krajowymi i odpowiednio międzynarodowymi oraz przedkładanie opinii w tym zakresie Zarządowi Głównemu ZKwP

 5. zatwierdzanie wniosków o przeprowadzenie imprez kynologii łowieckiej organizowanych przez oddziały ZKwP

 6. publikacja kalendarza imprez kynologii łowieckiej w danym roku

 7. opiniowanie i ocena prawidłowości przeprowadzonych ocen, prób i konkursów pracy psów ras myśliwskich na podstawie informacji uzyskanych od obserwatora, który z ramienia KKŁ uczestniczył w konkretnej ocenie, próbie lub konkursie pracy psów ras myśliwskich.

 8. opracowywanie procedur i innych regulaminów związanych z realizacją zadań szczegółowych Komisji oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Główny ZKwP

 9. analiza i weryfikacja dokumentacji w procedurze wydawania certyfikatów użytkowości (WCC) przez Zarząd Główny ZKwP

 10. prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów użytkowości (WCC)

 11. prowadzenie ewidencji wydanych wniosków na championy pracy - krajowe i międzynarodowe

 12. przeprowadzanie procedury zgłaszania do FCI konkursów rangi międzynarodowej w celu uzyskania wniosków na międzynarodowego championa pracy CACIT/res.CACIT

 13. gromadzenie wyników ocen, prób i konkursów pracy psów myśliwskich i ich publikacja; tworzenie statystyk i analiz

 1. nominowanie reprezentacji narodowych do startów w konkursach psów ras myśliwskich o randze europejskiej lub światowej

 2. występowanie do Zarządu Głównego ZKwP z wnioskami dotyczącymi zmian w zakresie dodatkowych wymogów hodowlanych psów ras myśliwskich podlegających próbom pracy (Załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych)

 3. występowanie do Zarządu Głównego ZKwP z wnioskami dotyczącymi zmian w procedurach wewnętrznych ZKwP dotyczących psów ras myśliwskich podlegających próbom pracy

 4. przeprowadzanie szkoleń dla sędziów oraz asystentów prób i konkursów pracy psów myśliwskich w zakresie stosowania nowych i aktualizowanych regulaminów ocen, prób i konkursów pracy psów myśliwskich

 5. opracowywanie i wydawanie obowiązujących druków

 6. składanie Zarządowi Głównemu ZKwP sprawozdań z działalności KKŁ w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku

 7. prowadzenie strony internetowej KKŁ

 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny ZKwP.

IV.Grupy robocze

§ 4

Do zadań grup roboczych należy:

 1. wsparcie merytoryczne pracy całej Komisji i Prezydium w zakresie konkretnej specjalności łowieckiej

 2. wykonywanie zadań zleconych przez Prezydium KKŁ

 3. zbieranie wyników ocen, prób i konkursów pracy psów myśliwskich, tworzenie statystyk i analiz w ramach specjalności łowieckiej

 1. składanie sprawozdań z działalności grupy roboczej w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku;

V.Finansowanie KKŁ ZKwP

§ 5

Działalność KKŁ jest w całości finansowana przez Zarząd Główny ZKwP na podstawie preliminarza

budżetowego KKŁ zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 6

 1. Wpływy i wydatki KKŁ rejestrowane są na subkoncie Zarządu Głównego ZKwP.
 2. KKŁ sporządza preliminarz budżetowy Komisji, przyjmuje go uchwałą i w terminie do 31 grudniaprzedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu ZKwP.
 3. W terminie do ostatniego dnia lutego KKŁ składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

 

VI.Postanowienia końcowe

§ 7

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego ZKwP w dniu 15 czerwca 2022

roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Tekst uchwalony przez KKŁ na posiedzeniu w dniu 27.02.2022